پمپ های فرآیندی API610

پمپهاي فرآيند ي مطابق با استاند ارد API610

اين پمپها به طور گسترد ه اي د ر صنايع نفت مورد استفــاد ه قرار ميگيـرند.طراحــي آنها تا حد ود ي  مشابــه پمپهــــــاي ANSI بود ه و بــراي  مايعــات غير خورند ه كه د اراي د ما و فشار بالايي هستنــد  طراحي شد ه است. همچنين اين پمپها د اراي پره هاي بسته با سوراخها يا پره هـاي تعاد ل ميباشنـد.

  • طراحي شد ه د ر شرايط كار سنگيـن (تحمل كرنش اضافي)، فشـــــارو د ماي بالا( بالاي 350F) كه  د ر آن ميزان كرنش لوله ،انبساط حرارتي و واپيچش به حد اقل مي رسد.
  • د اراي ساختـــــار يك يا چند طبقـــه، بصــورت Over hang و يا Split case
  • قابلــيت تعميرات و نگهد اري آسان وزن پمپ و نگهد ارند ه هاي پايه روي خط المركز شفت
  • د اراي پروانه بسته با سوراخها يا پره هاي تعاد ل كه باعث كاهـش فشار بر بيرينگهـا(Bearings) و تنظيم بار محوري مي گردد.
  • عمر طولاني (سه سال بد ون وقفه)
  • قابليت اطمينان از كاركرد .
  • مستند ات لازم جهت جلوگيري از هرگونه خطاي انساني

استاند ارد API610 جهت اطمينــــان از كاركرد ايمن پمـــپ د ر صنعت نفــــت و گاز كه جزو صنايــع  خطرناك و گرانقيمت است تد وين گرد يد ه و بطور مرتب  مورد بازبيني قرار ميگيرد. بطـــــور خلاصـــــــه اين ويژگيهــــــاي پمپهـــــــاي فرآينــــد ي مطابــق با استاند ارد API610 باعـــث  گرد يد ه تا بسياري از صنايع  د يگر نيز به اينگونــه پمپها روي بياورنـــد و لو اينكه ميبايستي هزينه  بالاتري پرد اخت نمايند.


تلفن

88502498 / 88503116 / 88733436
فکس: 88736843

دفتر مرکزی شرکت فرجام صنعتی ابتکار

تهران، خیابان سهره وردی شمالی، خیابان شهید خلیل حسینی (سورنا)، کوچه مریم، پلاک 14، واحد 6

آدرس کارخانه

شهرک شمس آباد، بلوار نخلستان، گلشید 9، درب M52
تلفن: 56232105

تماس با ما
لطفا تمامی موارد را پر نمایید.


پیام شما با موفقیت ارسال شد. میتوانید این صفحه را ببندید.

Close contact form
thehomeexpert.net