آب بندهای مکانیکی

آب بند های مكانيكي (Mechanical Seals)

د ر اغلب صنايع خصوصا صنايع شيميايـي از تجهيزاتي همچون پمپ ،كمپرسـور،همزن و… استفاد ه ميشـود.  بد ليل اينكــه اين تجهيزات  اغلــب با سيالات خاص و خطرناك د ر تمـــاس بود ه و با توجــه به اينكه نيـروي  محركه اين دستگاهها خارجي ميباشند، د ر نتيجه بايد د ر اطراف شافت ،آب بند ي كامل صورت گيرد.يكي از  موثر ترين روشها براي نشت بند ي شافتهاي د وار، استفاد ه از مكانيكال سيلها مي باشد  كه به د ليل مزاياي  بسياري از جمله موارد زير د ر بسياري از كاربرد ها به عنــوان جايگزيني خوب براي ساير آب بند ها پيشنهاد  ميگرد د:

  • كنترل د قيق نشتي به د ليل نفوذ سيال د ر حد صفر
  • نياز به نگهد اري كمتر
  • كاهش مصرف انرژي ( به د ليل كاهش اصطكاك)
  • توليد گرماي كمتر ( به د ليل كاهش اصطكاك)
  • سايش كمتر( به د ليل كاهش اصطكاك)
  • ……..

د ر پمپهاي فرايند ي مطابــق با استاند ارد API610 استفــاد ه از مكانيكال سيلها اجباري ميباشـد. بطور كلي  مكانيكال سيلها ابزارهاي د قيقـــي هستنـــد كه نياز به نصب د قيقتر و البته سرمايه گذاري بالاتري نسبت  به نوارهاي آب بند ي د ارند .

شركت فرجام صنعت ابتكار آماد گــي د ارد تا د ر زمينه مشاوره ، انتخاب و نصـــب سيلهــاي مكانيكي مطابـق  با استاند ارد هاي DIN و API تا حصول نتيجه كامل ، همكاري نمايد.


تلفن

88502498 / 88503116 / 88733436
فکس: 88736843

دفتر مرکزی شرکت فرجام صنعتی ابتکار

تهران، خیابان سهره وردی شمالی، خیابان شهید خلیل حسینی (سورنا)، کوچه مریم، پلاک 14، واحد 6

آدرس کارخانه

شهرک شمس آباد، بلوار نخلستان، گلشید 9، درب M52
تلفن: 56232105

تماس با ما
لطفا تمامی موارد را پر نمایید.


پیام شما با موفقیت ارسال شد. میتوانید این صفحه را ببندید.

Close contact form
thehomeexpert.net