پکیج های آتش نشانی NFPA20

پكيجهاي آتش نشاني مطابق با استاند ارد NFPA20

د ر كشور هاي مختلف استاند ارد ها و قوانين سختــي براي سيستمهاي آتشنشاني تد وين گرد يـد ه  اســــت كه ايــن استانــــد ارد در آمريكا  بنـــام مقـــررات انجمــن ملــي حفاظت د ر برابر آتــــــش يا (National Fire Protection Association) بود ه كه از سخــت گيرانــــه تريـــن و  كامل تريـــن مقررات د ر اين زمينه مي باشــــد.NFPA20 استاند ارد مربوط به پمپهــاي آتش نشانـــي اســت كــه قوانين مربوط به كاربرد و  كاركرد پمپها ، نصب، ويژگيهاي سيستـم محركها ، كنترلها و كليه متعلقـات كه مربوط به پكيج آتش نشاني مي باشـــد را مشخص و تد وين  نمود ه اسـت. يكـــي از مهم تريـــن ويژ گيهاي اين استاند ارد د رجه بالاي اطمينــان از عملكــــرد صحيـــح و به موقع و آماد ه بكار بود ن
د ا‍‍ ئم  سيستم ميباشد.

اين استاند ارد مورد قبول كليه شركتهـاي مشاور و دستگاههــاي نظارتـــي بر مكانهاي مهـم و استراتژيــك ماننـــد پالايشگاههـــاي نفت ،گاز ، پتروشيمــي و كليه نيروگاهها، تاسيســـات و تجهيزات نظامـــي و امثالهم مي باشد . د ر چنــدسال اخير حتي برجها و ساختمانهـاي بزرگ، انبارهــا و مراكز تجاري بر اجرايــي نمود ن اين استاند ارد د ر سيستمهـــاي آتشنشاني خود تاكيد بسيار د اشته و به اهميـــت آن واقفنـد. شركــت فرجام صنعــــت ابتكار با تكيــــه بر تجربــه  مهند سين و متخصصيــن خود با اشراف كامل به استانـــد ارد NFPA20 آمـاد ه است تا نسبـــت به ساخــــت پكيج هــــاي آتش نشانــي و تهيه و ارايه كليــه متعلقات آن و با دريافت گواهينامه هاي تاييد ي شركت هاي بازرسي مورد نظر كارفرما اقد ام و تا حصول كامل رضايت، ارايه خد مت نمايد.


تلفن

88502498 / 88503116 / 88733436
فکس: 88736843

دفتر مرکزی شرکت فرجام صنعتی ابتکار

تهران، خیابان سهره وردی شمالی، خیابان شهید خلیل حسینی (سورنا)، کوچه مریم، پلاک 14، واحد 6

آدرس کارخانه

شهرک شمس آباد، بلوار نخلستان، گلشید 9، درب M52
تلفن: 56232105

تماس با ما
لطفا تمامی موارد را پر نمایید.


پیام شما با موفقیت ارسال شد. میتوانید این صفحه را ببندید.

Close contact form
thehomeexpert.net